Kies relevante onderwerpen

Kindsdeel in de erfenis: legitieme portie

Kindsdeel in de erfenis: legitieme portie

 

De legitieme portie is het gedeelte van een erfenis van een ouder, waarop een kind altijd recht heeft (minimum kindsdeel).
Kinderen, of in sommige gevallen plaatsvervullers daarvan, hebben recht op een bepaald gedeelte van de waarde van de erfenis, de ‘legitieme portie’.  Degene die recht hebben op zo’n legitieme portie worden ‘legitimarissen’ genoemd.

Een kind kan, ondanks een onterving, een beroep doen op zijn legitieme portie. Hij of zij heeft altijd recht op een bepaald gedeelte van de waarde van de erfenis vermeerderd met de waarde van de door de overledene gedane giften. Het gaat hierbij alleen om een aanspraak op geld, niet op goederen!


Het onterfde kind wordt door een beroep op de legitieme portie geen erfgenaam. Een legitimaris kan dan ook alleen als schuldeiser van de nalatenschap worden gezien.
Als de legitimaris tijdens leven schenkingen van de erflater heeft ontvangen zullen deze in mindering gebracht worden op het minimum kindsdeel. Wat overblijft is dan de ‘legitimaire aanspraak’.