Kies relevante onderwerpen

Bestuurder zijn van een vereniging

Bestuurder zijn van een vereniging

Veel mensen zijn naast hun drukke werkzaamheden ook nog actief in het vrijwilligerswerk. Een aantal is ingegaan op de vraag om bestuurder te zijn van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging. Hebt u zich ooit wel eens afgevraagd hoe het zit met de aansprakelijkheid als bestuurder van een dergelijke vereniging?


De bestuurders moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen, zoals de inschrijving van de vereniging en henzelf als bestuurders van de vereniging bij de Kamer van koophandel. Iedere bestuurswisseling moet daar opnieuw worden aangemeld, zodat voor iedereen duidelijk is wie de vereniging vertegenwoordigt. Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin aan de orde wordt gesteld het jaarverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. Het bestuur vraagt aan de leden kwijting en décharge over het gevoerde beleid en beheer. Ook worden veelal de plannen en de begroting voor het komende jaar aan de leden voorgelegd.


Als de vereniging statuten heeft, die zijn vastgelegd in een notariële akte, heeft deze vereniging rechtspersoonlijkheid. Een van de gevolgen daarvan is dat in de regel niet de bestuurders zelf, maar (het vermogen van) de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade die de vereniging aanricht. De bestuurders van een dergelijke vereniging zijn dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk (dat wil zeggen: ieder voor het geheel aansprakelijk met hun eigen vermogen). Het is dus van belang om te bekijken of de statuten van uw vereniging wel notarieel zijn vastgelegd.


Als een vereniging bijvoorbeeld een huurovereenkomst afsluit voor het gebruik van een ruimte en door het toedoen van een van de leden ontstaat schade aan dat gebouw, komt de aansprakelijkheidsvraag ook op. Het lid dat de schade veroorzaakt, is veelal zelf aansprakelijk. Maar ook het bestuur moet oppassen, want heeft het bestuur zich wel gedragen ‘zoals een goed huurder betaamt’? Heeft de bestuurder wel als ‘een goed huisvader’ voor het gebouw gezorgd en het gebruik daarvan bewaakt? Bij een eventueel – verwijtbaar - tekortschieten kan de bestuurder  aansprakelijk gesteld worden, zelfs met zijn privé-vermogen.

Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom gewoon bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van je mogelijkheden.

Column notaris Meppel, mr. Bart Lever